Вітаю Вас Гість | RSS П`ятниця
21.06.2024, 09:43
Економічні
інтернет-
конференції

Форма входу
Головна Конференції Реєстрація Вхід
Меню сайта
Категории раздела
2014 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.) [46]
2013 р. Менеджмент: розвиток, теорія та практика (15.11 – 15.12.) [102]
2013 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.) [106]
2012 р. Менеджмент: розвиток, теорія та практика (15.11 – 15.12.) [79]
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » 2013 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.)

Шляга О.В. Класифікація загроз економічній безпеці бізнесу

Класифікація загроз економічній безпеці бізнесу

О.В. Шляга

Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

 

Економічна безпека бізнесу перебуває під визначальним впливом загальних тенденцій розвитку економіки держави та галузевих комплексів, що зумовлює необхідність обов’язкового врахування загальних негативних тенденцій під час формування переліку загроз економічній безпеці бізнес-процесів. Врахування загального спектру зовнішніх та внутрішніх загроз та джерел негативної їх дії, а також систематизація загроз економічній безпеці бізнесу дозволить коригувати пріоритети розвитку бізнесу, підвищити якість та точність діагностики, моніторингу та оцінки ступеня загрози, а також своєчасно реагувати на будь-які прояви загроз шляхом визначення системи заходів щодо їх нейтралізації та ефективного протистояння ним.

Теоретичним та практичним аспектам забезпечення та управління станом економічної безпеки підприємства, зокрема й класифікації загроз економічній безпеці підприємства, присвячена значна кількість праць вітчизняних та зарубіжних науковців, з числа яких  особливої уваги заслуговують наукові розробки О. Бандурки [1], А. Близнюка [2], Т. Васильціва [3], В. Геєця [4], І. Дмитрієва [5], О. Кириченка [6], Г. Козаченко [7], В. Ліпкана [8], О. Молодецької [9], Е. Нізенка [10], Є. Олейнікова [11], О. Прокопишиної [12], В. Слизкої [13], А. Сосніна [14], В. Ярочкіна [15] та ін.

Ризикованість, нестабільність та непередбачуваність сучасних економічних умов ведення бізнесу вимагають подальшої систематизації та узагальнення існуючих підходів з метою розширення та уточнення переліку існуючих загроз економічній безпеці бізнесу з наступною їх класифікацією. У зв’язку з цим, пропонуємо власну класифікацію загроз економічній безпеці бізнесу (рисунок 1).

В основі наведеної класифікації міститься феномен або інформація «Касандри», яка є важливою, але непоміченою керівниками. Така інформація містить ключові дані, на які не звертають увагу, так само як троянці зігнорували застереження Касандри – дочки царя Трої Пріама – про дерев’яного коня. Виділення сегменту «Феномен "Касандри”» орієнтує керівників не обмежуватись видимою частиною інформаційного айсберга, а шукати приховану, непомітну на перший погляд, але таку, що може виявитися суттєвою, інформацію «Касандри» стосовно загроз економічній безпеці бізнесу. Акцентування уваги на загрозах, виявлення яких може мати значний вплив на подальший розвиток бізнесу, вважаємо особливо актуальним в сучасних умовах господарювання, притаманних вітчизняній економічній системі.

Випадкові

Суб’єктивні, загрози в залежності від природи виникнення, малоймовірні, зовнішні  допустимі, некеровані

Малоймовірні

Форс-мажорні, неймовірні, некеровані, разові

 

Звичайні

Передбачувані, об’єктивні, не форс-мажорні, видимі, загрози певному об’єкту, загрози в залежності від природи виникнення, цілком імовірні, внутрішні, зовнішні, закономірні, локальні, відновлювані, кількісні, керовані, періодичні, реальні

 

         Феномен Касандри»

(особливо небезпечні)

 

Непередбачувані,

дуже небезпечні, досить імовірні, глобальні, непоправні, латентні, якісні, зовнішні, некеровані

1

Помітні загрози

Приховані загрози

Незначного впливу

Суттєвого впливу

Рисунок 1 – Класифікація загроз економічній безпеці бізнесу

2

3

4

Загрози економічній безпеці бізнесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


В наведеній класифікації блок «Звичайних загроз» містить загрози економічній безпеці бізнесу, що є вже достатньо дослідженим та характеризуються можливістю швидкої нейтралізації цих загроз у зв’язку з наявністю перевіреної на практиці системи заходів швидкого реагування на існуючі загрози. Блок «Випадкових загроз» містить загрози, що є вивченими певним чином та зрозумілими, однак їх вплив на розвиток бізнесу можна оцінювати як прийнятний. Блок «Малоймовірних загроз» містить загрози недостатньо вивчені, однак ступінь впливу яких на розвиток бізнесу можна вважати несуттєвим. Блок «Феномен "Касандри”», як вже зазначалося, орієнтує на залучення інтуїції, нових ідей до вивчення загроз економічній безпеці бізнесу з метою їх попередження та своєчасного протистояння ним в майбутньому.

Таким чином, в період розвитку економіки країни, коли вона є досить уразливою стосовно різного роду негараздів, а також їй притаманні нестабільність, часті кризи, значний тіньовий сектор, поширення недобросовісної конкуренції, рейдерства, корупції, різноманітних злочинів тощо, необхідно все більше уваги приділяти безпеці розвитку бізнесу та дослідженню впливу на неї різноманітних загроз. Узагальнення існуючих підходів, чітке розуміння та правильна діагностика потенційних загроз є запорукою досягнення, забезпечення та збереження певного рівня економічної безпеки бізнесу, який можливо досягти шляхом ефективного керівництва, спроможного своєчасно уникнути загроз й ліквідувати негативні впливи джерел небезпечності.

 

Література

1.   Основи економічної безпеки : Підручник / О.М. Бандурка, В.Є. Духов, К.Я. Петрова, І.М. Червяков. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 236 с.

2.   Близнюк А.О. Ідентифікація загроз економічній безпеці підприємства / А.О. Близнюк // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку». – 18-20 травня 2011 р. – Суми. – 2011. – С. 69-70.

3.   Васильців Т.Г. Чинники та джерела загроз економічній безпеці підприємства / Т.Г. Васильців, М.Б. Пасічник // Збірник науково-технічних праць. Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип.18.10. – С. 128-135.

4.   Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : Монографія / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк та ін.; за ред. В.М. Геєця. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с.

5.   Дмитрієв І.А. Визначення переліку складових економічної безпеки підприємства / І.А. Дмитрієв, А.О.Близнюк // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Збірник наукових праць. – Луганськ. – 2011. – №23(1). – С. 220-225.

6.   Кириченко О.А. Методологічні основи економічної безпеки суб'єктів господарювання в трансформаційній економіці / О.А. Кириченко, Ю.Г. Кім // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12. – С. 53-65.

7.   Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : Монографія / Г.В. Козаченко, В.П. Пономарев, О.М. Ляшенко. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.

8.   Ліпкан В.А. Безпекознавство : Навч. посібник / В.А. Ліпкан. – К.: Європ. ун-т, 2003 – 208 с.

9.   Молодецька О.М. Сучасні підходи до класифікації загроз економічній безпеці підприємства [Електронний ресурс] / О.М. Молодецька. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/27_NNM_2009/Economics/52045.doc.htm.

10. Низенко Э.И. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности : Учеб. пособие / Э.И. Низенко. – К.: МАУП, 2003. – 124 с.

11. Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, личность) / Под редакцией Е.А. Олейникова. – М.:ЗАО «Бізнес-школа "Интел-Синтез”», 1997. – 288 с.

12. Прокопишина О.В. Особенности дифференциации носителей угроз экономической безопасности предприятия внешнеэкономической деятельности промышленного предприятия / О.В. Прокопишина // Бизнес-информ. – 2008. – № 8. – С. 3-6.

13. Слизкая В.П. Классификация угроз экономической безопасности предприятия / В.П. Слизкая // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2008. – № 2 (38). – С. 177-181.

14. Соснин А.С. Менеджмент безопасности предпринимательства : Учеб. пособие / А.С. Соснин, П.Я. Прыгунов. – К.: Европ. ун-т, 2004. – 357 с.

15. Ярочкин В.И. Система безопасности фирмы / В.И. Ярочкин. – М.: «Ось-89», 2003. – 352 с.

Категорія: 2013 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.) | Додав: EME (19.04.2013) | Автор: Шляга О.В.
Переглядів: 1252 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright Volodymyr Dahl East Ukrainian National University,
Department of Management and economic security
© 2024
Конструктор сайтів - uCoz