Вітаю Вас Гість | RSS Середа
23.01.2019, 17:51
Економічні
інтернет-
конференції

Форма входу
Головна Конференції Реєстрація Вхід
Меню сайта
Категории раздела
2014 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.) [46]
2013 р. Менеджмент: розвиток, теорія та практика (15.11 – 15.12.) [102]
2013 р. Безпекознавство: теорія та практика (15.03 – 15.04.) [106]
2012 р. Менеджмент: розвиток, теорія та практика (15.11 – 15.12.) [79]
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » 2013 р. Менеджмент: розвиток, теорія та практика (15.11 – 15.12.)

Христенко Л.М., Уварова Г.В. Особливості та сфери виникнення витрат на забезпеченні економічної безпеки підприємства

Особливості та сфери виникнення витрат на забезпеченні

економічної безпеки підприємства

Христенко Л.М., Уварова Г.В.

Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, Луганськ,

Україна

 

Будь-яке підприємство, діяльність якого відбувається за умов ринкової економіки, піддається різним загрозам у вигляді сукупності зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих чинників, наслідком чого можуть стати небажані зміни у результатах діяльності підприємства та його фінансово-економічному стані. А отже, захищеність підприємства від дії цих загроз, тобто забезпечення економічної безпеки підприємства, є однією з головних умов його ефективного та стабільного функціонування. Як і будь-який процес, що відбувається на підприємстві, забезпечення економічної безпеки підприємства пов’язане з витрачанням ресурсів у матеріальній, нематеріальній та грошовій формах, а, отже, з виникненням витрат, чітке уявлення про які дозволить оцінити, перш за все, ефективність цього процесу.

Передувати оцінюванню ефективності процесу забезпечення економічної безпеки має дослідження питання про характерні особливості та сфери виникнення витрат в ході реалізації цього процесу.

За загальноекономічними ознаками витрати на забезпечення економічної безпеки підприємства можуть бути виробничими (трансформаційними), які одночасно є прямими витратами діяльності підприємства, та здебільшого вони є невиробничими (трансакційні та організаційні), що складають групу накладних витрат підприємства. Залежно від обсягу виробництва ці витрати є, як правило, умовно-постійними. Із загального складу витрат на забезпечення економічної безпеки вирізняють прямі (ті, що відразу мають чітко визначений об’єкт віднесення, наприклад, витрати на охорону підприємства) та непрямі (ті, об’єкт віднесення яких визначається лише за умови застосування певної бази розподілення, наприклад, витрати на забезпечення фінансової стійкості підприємства). Сучасний стан практичного відображення витрат на забезпечення економічної безпеки підприємства вуалює їх у середині операційних  витрат. Вони проявляються через окремі елементи операційних витрат та комплексно, як сукупність певних елементів. За видом  використовуваних ресурсів ці витрати є матеріальними, нематеріальними, фінансовими, трудовими, техніко-технологічними, інформаційними, правовими, організаційними, технічними, технологічними та ін.

За управлінською ознакою витрати на забезпечення економічної безпеки є: обов’язковими (їх розмір не залежать від управлінського рішення) та дискреційними (розмір регулюється по мірі прийняття управлінських рішень); значними (високий ступінь важливості для діяльності підприємства) та незначними (важливість виникнення таких витрат для підприємства є не першочерговою); контрольовані та неконтрольовані; регульовані та нерегульовані.

Існують також специфічні класифікаційні ознаки витрат на забезпечення економічної безпеки, як то: відкритість по відношенню до діяльність підприємства (очевидні та приховані витрати); альтернативність рішення (явні та неявні витрати); функціональні сфери діяльності (витрати виробничої, адміністративної, збутової, інвестиційної, інноваційної, маркетингової, фінансової, екологічної, силові, інформаційні, техніко-технологічні, політико-правові, інтелектуально-кадрові сфер діяльності); етапи забезпечення економічної безпеки підприємства (витрати інформаційного забезпечення; витрати на планування заходів; витрати на реалізацію превентивних заходів; витрати на реалізацію пріоритетних заходів; витрати на реалізацію оперативних заходів; витрати на усунення загроз та виправлення помилок при плануванні заходів); рівень достатності (достатні, обмежені, низькі та надмірні витрати); часовий горизонт забезпечення економічної безпеки (витрати тактичного та стратегічного горизонтів); альтернативна цінність (загальні витрати, специфічні та інтерспецифічні витрати); джерело відшкодування (витрати, що відшкодовуються за рахунок доходу; витрати, що відшкодовуються за рахунок прибутку; витрати, покриття яких поширюється на ряд наступних періодів; невідшкодоване витрачання ресурсів).

Не слід забувати і про поелементну класифікацію витрат у розрізі окремих функціональних складових економічної безпеки підприємства (виробничо-технологічної, інтелектуально-кадрової, ринкової, фінансової, правової, інформаційно-аналітичної, силової та екологічної складових економічної безпеки підприємства.

Виробничо-технологічна складова економічної безпеки, як правило, відповідає за ступінь відповідності продукції (товарів або робіт) підприємства, технології та техніки виробничого процесу світовим стандартам і аналогам. Витрати на забезпечення економічної безпеки в рамках цієї складової визначаються як витрати на забезпечення якісних характеристик всіх елементів основної (виробничої) діяльності підприємства.

Інтелектуально-кадрова складова економічної безпеки пов’язана з дотриманням якісних та кількісних вимог до персоналу підприємства (рівень освіти, кваліфікація, повнота та якість виконуваних завдань, продуктивність праці та ін.), ефективності управління персоналом та системи мотивації праці. Більшість таких витрат по відношенню до економічної безпеки підприємства є прихованими, що ускладнює їхнє вирізнення.

До складу витрат ринкової (маркетингово-збутової) складової економічної безпеки підприємства відносять витрати на вивчення стану різних елементів ринку збуту продукції, рекламу та організацію збуту, захист інтересів підприємства в частині збуту та інтересів споживачів продукції. 

Реалізація функцій фінансової складової економічної безпеки підприємства забезпечується за допомогою дійсних витрати, які пов’язані з порушенням фінансових договірних умов (штрафи, пені, недоїмки), втрати через виникнення безнадійної дебіторської заборгованості, а також витрат, що спрямовані на превентивне усунення дійсних витрат (витрати на проведенням фінансових перевірок, витрати на стягнення дебіторської заборгованості та ін.).

Силова складова економічної безпеки на підприємстві пов’язана в першу чергу з фізичним захистом підприємства, його працівників та майна. Витрати на забезпечення економічної безпеки складають витрати на установку та експлуатацію систем охоронної, протипожежної та аварійної сигналізації та сторожову охорону.

Правова складова економічної безпеки підприємства пов’язана з організацією надійної юридичної системи на підприємстві, або юридичної підтримки зовні, витрати на укладання договорів, вирішення судових спорів та ін. По відношенню до інших функціональних складових правова складова має забезпечувальних характер.

Інформаційно-аналітична складова як і правова є забезпечувально-підтримуючим елементом економічної безпеки підприємства і  відповідає за якість, повноту й своєчасність інформаційної бази та технічного забезпечення захисту інформації.

Екологічна складова економічної безпеки включає витрати на утримання на експлуатацію фондів природоохоронного призначення, платежі за викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище.

А отже, вивчення особливостей витрат на забезпечення економічної безпеки дозволяє класифікувати їх у межах загальноекономічної, управлінської та специфічної ознак. Класифікаційні ознаки витрат та системне їх поєднання у межах функціональних елементів економічної безпеки підприємства дозволить в подальшому перейти до побудови системи управління таким витратами у процесі забезпечення захищеності підприємства від дії загроз.

 

Література.

1. Овчаренко Є.І., Прус Н.В. Планування витрат у системі економічної безпеки підприємства / Овчаренко Є.І., Н.В. Прус // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання: Зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. 17 лютого 2012 р. – Черкаси: Вид-во ТОВ «МАКЛАУТ», 2012. – С. 267-270.

2. Христенко Л.М. Особливості класифікації витрат на забезпечення економічної безпеки / Л.М. Христенко // Вісник ХНУ, Хмельницьк. –  2013. – №3. Т. 2. – С. 168172.  


Заявка

на участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Менеджмент: розвиток, теорії та практика» на тему:

Особливості та сфери виникнення витрат на забезпеченні економічної безпеки підприємства .

 

Прізвище, ім’я та по батькові

Христенко Лариса Миколаївна

Уварова Ганна Валеріївна

Наукова ступінь, вчене звання

К.е.н., доцент 

-

Місце роботи (навчання)

Кафедра МО ТА ЕБ

СНУ ім.. В Даля

Студентка гр. МН-182м СНУ ім.. В.Даля

Посада

Доцент

-

Назва доповіді, секція

Особливості та сфери виникнення витрат на забезпеченні економічної безпеки підприємства.

Секція: сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту

Вказати, чи потрібен додатковий екземпляр збірника

1

Поштова адреса: вулиця, дім, квартира, населений пункт,

район, область, країна (для іноземців), індекс

 

 

Телефони (мобільний, домашній, робочий)

 

 

E-mail

 

 

 

Категорія: 2013 р. Менеджмент: розвиток, теорія та практика (15.11 – 15.12.) | Додав: EME (16.12.2013) | Автор: Христенко Л.М., Уварова Г.В.
Переглядів: 319 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright Volodymyr Dahl East Ukrainian National University,
Department of Management and economic security
© 2019
Конструктор сайтів - uCoz